DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  rehabilitation คือ ...
   
  rehabilitation ความหมาย คือ การซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการชลประทานให้อยู่ในสภาพคงเดิม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)