DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  return flow คือ ...
   
  return flow ความหมาย คือ น้ำเหลือใช้ : น้ำที่ถูกผันออกจากแหล่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ชลประทาน แล้วไหลลงสู่ลำน้ำเดิม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)