DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  weed control คือ ...
   
  weed control ความหมาย คือ การควบคุมวัชพืช : กรรมวิธีใดก็ตามที่ใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตหรือแผ่ขยายของวัชพืช
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)