DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมทูต ศัพท์การทูต : ความหมายของคำว่า   thalweg คือ หมายถึง ...
   
  thalweg ความหมาย คือ ร่องน้ำลึก " ร่องทางเดินของน้ำในท้องน้ำของแม่น้ำซึ่งเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของแม่น้ำสาย หนึ่ง ๆ เป็นลักษณะทางธรรมชาติ ซึ่งรัฐที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณานำมาใช้เป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศได้ เช่น ร่องน้ำลึกเป็นเส้น เขตแดนในแม่น้ำโขงระหว่างไทยกับลาว "
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)