DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  BAK file is ...
   
  BAK file ความหมาย คือ แฟ้มข้อมูลสำรองซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หรือโดยการใช้คำสั่ง (command) ซึ่งมีชื่อแฟ้มข้อมูลอย่างเดียวกัน และต่อท้ายด้วย BAK. เช่น ชื่อแฟ้มข้อมูล (datafile) ว่า VERB.DOC แฟ้มข้อมูลสำรองจะมี ชื่อว่า VERB.BAK
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)