DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  analog computer is ...
   
  analog computer ความหมาย คือ คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งประมวลผลข้อมูลที่มีค่าแปรผันต่อเนื่องกันไป เช่น ประมวลผลการขึ้นๆ ลงๆ ของแรงดันไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า เป็นต้น อนาล็อกคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาใช้งานทางด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)