DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  background integration is ...
   
  background integration ความหมาย คือ การนำเอาโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้มาใส่ไว้ในหน่วยความจำเพื่อให้เกิดความสะดวก เมื่อต้องการเรียกใช้ใน ขณะที่กำลังใช้โปรแกรมปฏิบัติการอีกโปรแกรมหนึ่งอยู่
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)