DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  desktop publishing is ...
   
  desktop publishing ความหมาย คือ สำนักพิมพ์ตั้งโต๊ะ ได้แก่การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกมาเสมือนหนึ่งโรงพิมพ์ทั่วไป ทำโดยการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ สร้างเนื้อเรื่อง (text) และกราฟฟิก (ภาพ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ฯลฯ) ต่างๆ ออกมา รวบรวมเข้าเป็นเอกสาร หรือเรื่องราวที่ต้องการจัดทำ desktop publishing มักใช้โปรแกรมต่างๆ หลายโปรแกรม เช่น word processor โปรแกรม drawing และ prainting ต่างๆ รวมทั้งการสแกนภาพ (photograph scanning) เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)