DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  flip-flop is ...
   
  flip-flop ความหมาย คือ เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนสองสถานะ ได้แก่วงจรซึ่งมีลักษณะเปลี่ยนแปลงสถานะกลับไปกลับมา เมื่อได้รับแรงกระตุ้น เช่น วงจรวงหนึ่งได้รับแรงกระตุ้นขณะที่นำข้อมูลเข้า ก็จะมีคลื่นความสั่นสะเทือนต่ำ แต่เมื่อได้รับแรงกระตุ้นขณะนำข้อมูลเข้าครั้งที่สอง ก็จะกลับมีความสั่นสะเทือนสูง และขณะเมื่อได้รับแรงกระตุ้นขณะนำเข้าอีกครั้ง ก็จะกลับมีคลื่นความสั่นสะเทือนต่ำ สลับกันไปมาดังนี้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)