DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  foreground is ...
   
  foreground ความหมาย คือ ที่ใช้กับจอภาพ ใช้ว่า foreground color หมายถึงสีของตัวอักษรที่ปรากฎบนจอภาพ เช่น อักษรตัวดำบนจอภาพสีขาวเป็นต้น ถ้าใช้กับโรแกรมการปฏิบัติงานของโปรแกรมใน multitasking foreground หมายถึงโปรแกรมซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งจากแป้นพิมพ์หรือเมาส์อยู่
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)