DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  format is ...
   
  format ความหมาย คือ รูปแบบ โครงสร้างหรือลักษณะของหน่วยหนึ่งๆ ของข้อมูล เช่น แฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง; ฟีลด์ (field) หรือเรื่องของข้อมูลในฟีลด์หนึ่งๆ ในระเบียน (record) ของโปรแกรมเดต้าเบสเซล (cell) ในโปรแกรม speadsheet หรือรูปแบบของเอกสารที่จัดทำขึ้นในโปรแกรม word processor เป็นต้น เมื่อใช้คำ format เป็นคำกริยา หมายถึงการจัดรูปแบบของเนื้อเรื่อง (text) หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งใดๆ ในโปรแกรม spreadsheet และหมายถึงการจัดเตรียม แผ่นดิสก์เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)