DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  memu bar is ...
   
  memu bar ความหมาย คือ แถบรายการ แถบซึ่งปรากฎบนจอภาพด้านบน ซึ่งมีรายการให้ผู้ใช้โปรแกรมเลือกใช้ได้ตามความต้องการ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)