DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  merge is ...
   
  merge ความหมาย คือ การรวมหัวข้อตั้งแต่สองชุดขึ้นไปเข้าด้วยกัน โดยไม่ทำให้ระบบหรือโครงสร้างของหัวข้อนั้นเสียไป
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)