DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  port is ...
   
  port ความหมาย คือ พอร์ต, ท่า, อู่ แหล่งสำหรับส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่เครื่อง หรือส่งข้อมูลออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (คล้ายกับท่าเรือ ใช้สำหรับ ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ หรือรับสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา เช่นนั้น) ในไมโครโพรเซสเซอร์ก็มี "ท่า" สำหรับรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกด้วย ในระบบคอมพิวเตอร์จะมี "ท่า" สำหรับต่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ โมเด็ม เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)