DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  sensor is ...
   
  sensor ความหมาย คือ เซ็นเซ่อร์ เครื่องสำหรับรับรู้หรือเครื่องสำหรับวัดความมาก-น้อย ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วแปลงพลังงานที่ได้รับนั้นให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น sensor สำหรับใช้วัดความเข้มของแสง เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)