DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Ancillary Contractors คือ ...
   
  Ancillary Contractors ความหมาย คือ ผู้รับจ้างในสัญญาย่อยระหว่างผู้รับจ้าง(อาจเป็นรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้รับจ้างหลักก็ได้) กับผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานอื่นของผู้ว่าจ้าง เพื่องานเฉพาะอย่างโดยให้มาทำงานร่วมกับงานอื่นๆในโครงการในระหว่างก่อสร้าง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)