DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Authorized Persons คือ ...
   
  Authorized Persons ความหมาย คือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่หรือสิทธิ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)