DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  area, catchment คือ ...
   
  area, catchment ความหมาย คือ พื้นที่ลุ่มน้ำ : 1. พื้นที่ซึ่งเมื่อฝนตกลงมาแล้ว น้ำจะไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำ ทะเลสาบ หรืออ่างเก็บน้ำนั้นๆ 2. พื้นที่ที่มีผิวลาดชัน ซึ่งจะระบายน้ำจากเส้นสันปันน้ำ (divide) ไหลลงสู่ที่ระบายน้ำ (drainage basin) ตั้งแต่สองแห่งหรือมากกว่าขึ้นไป 3. พื้นที่ที่มีการล้อมรอบตัวเองด้วยสันปันน้ำ 4.พื้นที่เหนือจุด ๆ หนื่งบนลำธารที่มีการระบายน้ำผ่านจุดนั้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)