DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  calibration(1) คือ ...
   
  calibration(1) ความหมาย คือ การปรับเทียบ : การปรับมาตรต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบเครื่องมือ ชั่ง ตวง วัด หรือการหาค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทาน หรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)