DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : แคลคูลัส
ภาษาอังกฤษ : calculus
หมวดวิชา : คณิตศาสตร์
ความหมาย :

วิชาคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)