DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ความคิดละเอียดลออ
ภาษาอังกฤษ : elaboration
หมวดวิชา : เทคโนโลยี
ความหมาย : ความคิดในรายละเอียดเพื่อเพิ่มเติมหรือขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย เช่น การออกแบบและผลิตด้ามปากกาบริเวณนิ้วจับให้มีพื้นผิวขุรขระ เพื่อให้จับได้ถนัดเวลาใช้เขียน
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  ความจุความร้อนจำเพาะ
ความดัน
ความดันเลือดสูง
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี)
ความนำไฟฟ้า
ความร้อนของปฏิกิริยา
ความเข้มข้น
ความเร็วหลุดพ้น
คอมพิวเตอร์
คะปิลลารีแอกชัน, การซึมตามรูเล็ก
คูลอมบ์
งาน
จุดกึ่งกลางชั้น
ชื่อเรื่อง
ซีนอน
ดาวอังคาร
ตรีโกณมิติ
ตัวเลขฐานสิบ
ถุงอัณฑะ
ทีซีพี/ไอพี
นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ ฟอสเฟต
บิวเรตต์
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
ผสมกลับ
พอร์ต
พืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง
ภาพเสมือน
มีโซสเฟียร์
ระดับความสูง, ระดับความสูงเชิงมุม
รากล่าง (ของเส้นประสาทไขสันหลัง)