DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การดล
ภาษาอังกฤษ : impulse
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

ผลคูณของแรงและเวลาที่แรงกระทำ การดลมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ� การดลเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การตกตะกอน, น้ำฟ้า
การต่อแบบอนุกรม
การถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี
การทำนาหว่าน
การปลูกพืชแซม
การย่อยเชิงกล
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การหาปริพันธ์
การเคลื่อนที่แบบพีริออดิก
การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข
การแผ่รังสีความร้อน
กึ่งช่วงควอร์ไทล์
ขั้วไฟฟ้า
ครัสเตเชียน
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี)
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต
คุณภาพวิเคราะห์
จำนวนเฉพาะ
ช่วงเปิด
ฐานนิยม
ตะกอน
ตารางหลายทาง
ทอกซิน
นิโครม
ปฏิกิริยาผันกลับ
ปิโตรเลียมเคมีภัณฑ์
พลังงานพันธะ