DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การทดลองสุ่ม
ภาษาอังกฤษ : random experiment
หมวดวิชา : คณิตศาสตร์
ความหมาย :

การทดลองที่ทราบผลลัพธ์ว่าจะเป็นอะไรได้บ้างแต่ไม่สามารถจะพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งว่าจะเป็นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจเป็นได้เหล่านั้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การทำความเย็น
การนวดข้าว
การปลูกพืชหมุนเวียน
การผุพังอยู่กับที่
การรีไซเคิลปฐมภูมิ
การสะท้อนกลับหมด
การสื่อด้วยท่าทาง
การหาปริพันธ์
การเคลื่อนที่ของไอออน
การเพาะปลูกตามแนวระดับ
การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส
กำมะถันรอมบิก
ของเหลว
ข้าวกล้อง
คลื่นดิน
ความดัน
ความยาวรอบรูป, เส้นรอบรูป
ความเร็วหลุดพ้น
คะตะลิซิส
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
จุดยุติ
ซิงค์เบลนด์
ดาวเสาร์
ตัวประกอบร่วม
ต้นแบบ
ท่อปัสสาวะ
น้ำมันเบนซิน
ปมประสาท
ผลบวกย่อย (ของอนุกรมอนันต์)
พอลิเมอไรเซชัน, การเกิดพอลิเมอร์