DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การปรับตัว
ภาษาอังกฤษ : adaptation
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การผสมข้ามต้น, การปฏิสนธิข้าม
การผสมเทียม
การย่อยเชิงกล
การลำเลียงแบบใช้พลังงาน
การสะสมตัวของตะกอน, การสะสมทับถม
การสื่อด้วยการสัมผัส
การหมุนเวียนของเลือด
การเกิดพันธะ
การเติบโต
การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
ก๊าซธรรมชาติ
ขั้วไฟฟ้าอ้างอิง
คริปทอน
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความต่างศักย์ไฟฟ้า
ความสัมพันธ์
ความแรงของกรด
คำนำหน้าหน่วย
จาวาแอพเพล็ท
ชันต์
ซีร์โรสเตรตัส
ดีลดริน
ตัวเร่งปฏิกิริยา
ทรงกลม
นักวิทยาศาสตร์
บลูทูท
ปรากฏการณ์
ผู้บริโภคพืช
พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ