DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การระเหย
ภาษาอังกฤษ : evaporation
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย : การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากสถานะของเหลวเป็นไอ
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การรีไซเคิลปฐมภูมิ
การวาวแสง
การสะท้อน
การสำรวจ
การสื่อสารทางเดียว
การหาปริพันธ์
การเกี่ยวเนื่องกับเพศ
การเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์
การเลื่อนขนาน
การแยกสลายด้วยน้ำ, ไฮโดรลิซิส
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ขั้วของพันธะ,ไดโพล
ข้าวซ้อมมือ
คลื่นตามขวาง
ความชื้นสัมพัทธ์
ความยาว
ความเท่ากันทุกประการ
คอลลอยด์
ค่าคงตัวแก๊ส
จีเอม
ช่องเสียบขยาย
ดอกไม่สมบูรณ์เพศ
ตับ
ตารางหลายทาง
ทศนิยมไม่ซ้ำ
นิเสธ
ปฏิกิริยาการแทนที่
ปัจจัยทางกายภาพ, องค์ประกอบทางกายภาพ, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
พฤติกรรมที่ได้มา
พาราไทออน