DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การสลายพันธะ
ภาษาอังกฤษ : bond dissociation
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

การใช้พลังงานเพื่อสลายแรงที่ยึดอะตอมไว้ด้วยกัน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การสังเกต
การสำมะโน
การสื่อด้วยการสัมผัส
การสื่อสารในเวลาจริง
การหายใจแบบใช้ออกซิเจน
การเกี่ยวเนื่องกับเพศ
การเคลื่อนไหวแบบเทอร์เกอร์
การเลือกตัวอย่างแบบกำหนดโควตา
การแปรผันตรง
กำมะถันมอนอคลินิก
ขยะทั่วไป
ข้อมูลทุติยภูมิ
ครึ่งชีวิต
ควอรตซ์
ความต่างศักย์ไฟฟ้า
ความละเอียดของภาพ
ความแปรปรวนรวม
คาร์บอกซีฮีโมโกลบิน
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
จุดเยือกแข็ง
ซิลิกา
ดาวเสาร์
ตัวบ่งปริมาณ
ต่อมไทรอยด์
ที่ราบ
น้ำมัน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชัน
ปุ๋ยเคมี
พลังงานเคมี
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว