DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การสื่อด้วยสารเคมี
ภาษาอังกฤษ : chemical signal
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

พฤติกรรมทางสังคมของสัตว์โดยใช้ฟีโรโมนเป็นสื่อให้สัตว์ตัวอื่นเข้าใจความหมายที่ตนต้องการ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
การสุ่มอย่างเป็นระบบ
การหาปริพันธ์
การอยู่รอดของผู้เหมาะสม
การเคลื่อนที่วกกลับ
การเติบโต
การเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
การแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน
กาลีนา
ขดลวดเหนี่ยวนำ
ขั้วไฟฟ้าลบ
ข้าวไร่
คลื่นพายุซัดฝั่ง
ความดันซิสโทลิก, ความดันระยะหัวใจบีบตัว
ความยาว
ความเชื่อถือได้
คอร์ปัสลูเทียม
คู่อันดับ
จำนวนเฉพาะ
ช่วง(ของจำนวนจริง)
ซีเอฟซี
ดีออกซีไรโบส
ตัวเลขฐานสิบ
ทรงกลม
นอร์เอพิเนฟริน
บรรยากาศ
ประชุมทางวีดิทัศน์
ผังก้างปลา
พันธะสาม
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์