DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การสุ่มอย่างเป็นระบบ
ภาษาอังกฤษ : systematic sampling
หมวดวิชา : คณิตศาสตร์
ความหมาย : การสุ่มอย่างเป็นระบบนิยมใช้กับกรอบตัวอย่างที่มีหน่วยตัวอย่างเรียงกันหรือจัดให้เรียงกันได้ เช่น รายชื่อพนักงานบริษัทที่เรียงตามลำดับการเข้าทำงานก่อนหลัง
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การหมุนเวียนของเลือด
การหายใจแบบใช้ออกซิเจน
การอยู่รอดของผู้เหมาะสม
การเคลื่อนที่
การเคลื่อนไหวแบบเกลียว
การเพิ่มประชากร
การแก้สมการ
การให้เหตุผลแบบอุปนัย
กำลังม้า
ของผสมเยือกแข็ง
ข้อมูลสถิติ
ครึ่งชีวิต
ควอดรันต์ (จตุภาค)
ความดันไออิ่มตัว
ความร้อนแฝง
ความเร็วเชิงมุม
คอเลสเตอรอล
ค่าคงที่การแตกตัวของกรด
จีโนไทป์
ช่องอก
ดรรชนีหักเห
ด้านเริ่มต้น
ตาบอดสี
ทริปซิน
นิวคลีโอไทด์
บัลลาสต์
ปรากฏการณ์เทอร์มออิเล็กตริก
ผู้บริโภคสัตว์
พันธุกรรม , กรรมพันธุ์
ฟังก์ชันลอการิทึม