DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การหักเห
ภาษาอังกฤษ : refraction
หมวดวิชา : ฟิสิกส์, เคมี
ความหมาย :

การที่คลื่นเปลี่ยนทิศหรือเปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่เมื่อผ่านจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง �เช่น เมื่อลำแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสต่างชนิดกันที่อยู่ติดกันโดยไม่ตั้งฉากกับแนวรอยต่อของตัวกลางทั้งสอง ลำแสงที่ผ่านตัวกลางทั้งสองชนิดจะไม่เป็นเส้นตรงเดียวกัน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน
การอพยพเข้า
การเกี่ยวเนื่องกับเพศ
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน
การเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส
การไม่เท่ากัน [อสมการ]
ก้านชูอับเรณู
ขั้วของพันธะ,ไดโพล
ข้อเหวี่ยง
คลับมอส
ความคลาดเคลื่อน
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี)
ความละเอียดของภาพ
ความแข็ง
คาน
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
จุดยอด
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ดาวพลูโต
ตับอ่อน
ตารางสองทาง
ทฤษฎีบทงานและพลังงานจลน์
นิวเคลียส
บิวเรตต์
ปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ผู้ล่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟังไจ