DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การสำรวจความคิดเห็นหรือโพล
ภาษาอังกฤษ : poll
หมวดวิชา : คณิตศาสตร์
ความหมาย : การสำรวจความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ทำเพื่อแสดงถึงความคิดเห็นของคนทั่วไปที่มีต่อเรื่องหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปในชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การสื่อสารข้อมูล
การสุ่มอย่างเป็นระบบ
การหายใจแบบใช้ออกซิเจน
การอาบรังสี
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเพาะปลูกแบบขั้นบันได
การแข็งตัวของเลือด
การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี
ก้อนกรวด
ขั้วบวก
ข้าวขึ้นน้ำ
คลื่นดล
ความจุความร้อน
ความถี่สัมพัทธ์
ความเครียดตามยาว
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
คิวมูโลนิมบัส
จำนวนคู่
ชิปประมวลผลกราฟิก
ซีร์โรคิวมูรัส
ดีกรี
ตัวออกซิไดส์
ถ่านกระดูก
ธรณีภาค
น้ำหนัก
ปมรากถั่ว
ผลบวกของอนุกรมอนันต์
พอร์ตไฟร์ไวร์
ฟอร์มแฟกเตอร์