DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การรีไซเคิลทุติยภูมิ
ภาษาอังกฤษ : secondary recycling
หมวดวิชา : เทคโนโลยี
ความหมาย : การรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ แต่วัสดุนั้นจะมีสมบัติด้อยกว่าเดิม เช่น รีไซเคิลภาชนะพลาสติกเก่า เพื่อใช้ผลิตภาชนะพลาสติกสีดำหรือถุงขยะสีดำ
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การลำเลียงแบบใช้พลังงาน
การสรุปผลจากการทดลอง
การสังเกต
การสืบพันธุ์
การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน
การเคลื่อนที่
การเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน
การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
การได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ก้อนกรวด
ขั้วลบ
ข้าวนาปี
คลื่นนิ่ง
ความดันบรรยากาศ
ความยาวรอบรูป, เส้นรอบรูป
ความเร็วลอยเลื่อน
คอเคลีย
ค่าคงที่การแตกตัวของกรด
จุดกึ่งกลางชั้น
ซอฟต์แวร์
ดาวพลูโต
ตัวกลาง
ต่อมน้ำนม
ทองสัมฤทธิ์
นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ ฟอสเฟต
ปฏิกิริยาดูดความร้อน
ปากมดลูก
พลอยสาแหรก,สตาร์แซปไฟร์
พิกัด