DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่
ภาษาอังกฤษ : law of inheritance of acquired characteristic
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ในรุ่นพ่อแม่� อันเนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมไปยังรุ่นลูก

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
กฎออกเตต
1.ดาวบริวาร 2.ดาวเทียม
กฎทรงมวล
กรดนิโคตินิก
กรดแร่
กระดาษกริดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กระแสวน
กลีบเลี้ยง, กลีบนอก
กล้องโทรทรรศน์
การกรอง
การควบคุมโดยชีววิธี
การถนอมอาหาร
การผสมพิจารณาลักษณะเดียว
การสังเกต
การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน
การเปล่งแสง
การได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ของผสมเยือกแข็ง
คนเตี้ยแคระ
ความคิดริเริ่ม
ความยาวรอบรูป, เส้นรอบรูป
ความแปรปรวนรวม
คิวเลกซ์
จีนัส, สกุล
ซอลส์
ดินขาว
ตัวเก็บประจุ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
นิวเคลียส