DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : สารประกอบอินทรีย์
ภาษาอังกฤษ : organic compound [carbon compound]
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

สารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่รวมกับธาตุไฮโดรเจนและธาตุอื่น ๆ ธาตุใดธาตุหนึ่ง หรือหลายธาตุ คือ O, N, S, และเฮโลเจน โดยสร้างพันธะกับคาร์บอนด้วยพันธะโคเวเลนต์

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)