DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จัดกลุ่ม คือ ...
จัดกลุ่ม [V] ความหมาย คือ form into groups,วางระเบียบหรือแยกประเภทของคน สัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน,,แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม,
ตัวอย่าง :: รมต.ต่างประเทศเสนอให้จัดกลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางตามอาชีพ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)