DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สื่อผสม คือ ...
สื่อผสม [N] ความหมาย คือ mixed media,งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่างหรือมากกว่า,,มัลติมีเดีย,
ตัวอย่าง :: บริษัทจะเปิดอบรมวิธีการผลิตสื่อผสมให้กับบุคคลที่สนใจภายในเดือนหน้า
มีหน่วยเป็น :: ชนิด
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)