DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ...
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [N] ความหมาย คือ property tax,ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น,,,
ตัวอย่าง :: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (กฎหมาย)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)