DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภิกษา คือ ...
ภิกษา [N] ความหมาย คือ begging of food,การขออาหาร,,ภิกขา,
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (บาลี/สันสกฤต)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)