DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ถวายสัตย์ปฏิญาณ คือ ...
ถวายสัตย์ปฏิญาณ [V] ความหมาย คือ take an oath of allegiance,,,,
ตัวอย่าง :: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)