DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมแปล ไทยเป็นไทย ราชบัณฑิตยสถาน : ความหมายของคำว่า  เภริ,เภรี คือ ...
   
  เภริ,เภรี ความหมาย คือ น. กลอง เช่น อินทเภรี ชัยเภรี, บางทีใช้เป็น ไภรี หรือ ไภริน ก็มี. (ป.).
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)