DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  erosion คือ ...
   
  erosion ความหมาย คือ 1. การกัดเซาะ : การกัดเซาะของผิวหน้าดินหรืออาคารโครงสร้างโดยน้ำ และลม2. การกร่อน : กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการ ที่ทำให้สารเปลือกโลกหลุดไปละลายไป หรือกร่อนไป
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)