DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  fineness modulus คือ ...
   
  fineness modulus ความหมาย คือ ดัชนีความละเอียด : ตัวเลขที่เป็นปฏิภาคโดยประมาณกับขนาดเฉลี่ยของก้อนวัสดุในวัสดุผสม F.M. = 1/100 (ผลบวกของร้อยละสะสมของอนุภาคที่ค้างบนตะแกรงมาตรฐาน)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)