DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  flow net คือ ...
   
  flow net ความหมาย คือ ข่ายการไหล : ข่ายตารางแสดงเส้นการไหลของน้ำกับเส้นศักย์เท่ากันของน้ำ (equipotential line) ซึ่งใช้ในการศึกษาการรั่วซึมของน้ำใต้อาคารชลประทาน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)