DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  irrigation , drip คือ ...
   
  irrigation , drip ความหมาย คือ การให้น้ำแบบน้ำหยด : วิธีการให้น้ำแก่พืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลายจุดบนผิวดินหรือในเขต รากพืช โดยการปล่อยน้ำไหลเป็นหยดๆ ติดต่อกัน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)