DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  joint , expansion คือ ...
   
  joint , expansion ความหมาย คือ รอยต่อเผื่อการขยายตัว : รอยต่อในงานคอนกรีต อยู่ระหว่างชิ้นส่วนของโครงสร้างหลายชิ้นที่ถูกตรึงไว้ โดยยอมให้ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นขยายหรือหดตัวตามยาวได้อย่างอิสระตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และ/หรือจุดที่ยอมให้ทรุดตัว หรือเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)