DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  key wall คือ ...
   
  key wall ความหมาย คือ กำแพงล่าง : กำแพงซึ่งสร้างต่อจากพื้นของอาคารบังคับน้ำ เช่น เขื่อน ประตูทดน้ำหรือระบายน้ำ โดยฝังลึกลงไปในพื้น้ดินหรือหินที่รองรับอาคารนั้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)