DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  logway คือ ...
   
  logway ความหมาย คือ ทางล่องซุง : เป็นอาคารส่วนหนึ่งของเขื่อนหรือฝาย สำหรับให้ซุงล่องผ่านเขื่อนหรือฝายไปได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)