DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  mean sea level คือ ...
   
  mean sea level ความหมาย คือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) : สำหรับประเทศไทย ใช้ระดับน้ำทะเลปานกลาง ที่เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับความสูงต่ำของดินหรือสิ่งก่อสร้างในงานสำรวจ งานก่อสร้าง หรืองานทั่วไป
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)