DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  mass curve คือ ...
   
  mass curve ความหมาย คือ กราฟแสดงค่าน้ำฝนหรือน้ำท่าทับทวี โดยเขียนจากความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับปริมาณน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)