DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  water hammer คือ ...
   
  water hammer ความหมาย คือ ค้อนน้ำ : ปรากฎการณ์ที่ควาดันภายในท่อปิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงฉับพลันในลักษณะเป็นคลื่นเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไป มีสาเหตุมาจากการทำให้กระแสน้ำในท่อลดความเร็วลง หรือหยุดอย่างกะทันหัน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)