DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  spikelet ของ ...
   
  spikelet ความหมาย คือ ช่อดอกย่อย ๆ ในช่อดอกรวมของพืชจำพวกหญ้าและกก ช่อดอกย่อย ๆ นี้ประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนหนึ่งดอกถึงจำนวน มาก มีใบประดับ 2 ใบรองรับอยู่ด้วยเสมอ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)